Zásady ochrany osobných údajov

SPRÁVCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/ 46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) by sme Vás chceli informovať, že správcami Vašich osobných údajov sú podnikatelia: Maciej Koper a Paweł Koper, ktorí spoločne podnikajú formou civilného partnerstva podľa názov „Calibrator.pl Maciej Koper, Paweł Koper s.c.“ so sídlom na ul. Warszawska 112 05-090 Jaworowa, provincia. mazovský; NIP 534-25-46-354.

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE NA ADMINISTRÁTOROV

Môžete nás kontaktovať:

 1. telefonicky: 510 080 434;
 2. na e-mailovú adresu: info@skalibrujtv.pl;
 3. v sídle spoločnosti na adrese: ul. Warszawska 112; 05-090 Jaworowa.

 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNY ZÁKLAD

Vaše osobné údaje ako meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a adresa bydliska, obchodné informácie vrátane NIP, REGON a ďalšie verejne dostupné údaje spracúvame najmä v CEIDG a KRS, IP, údaje obsiahnuté v korešpondencii , údaje obsiahnuté v systémových denníkoch, akékoľvek iné osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Vyššie uvedené osobné údaje môžeme spracúvať na nasledujúce účely a na základe uvedených právnych dôvodov:

 1. za účelom uzatvárania a plnenia zmlúv, ktorých ste zmluvnou stranou (napr. zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich s podnikateľskou činnosťou správcu), čo je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy s vami (právny základ: článok 6.1. b. GDPR alebo článku 6.1.f GDPR – ak zmluvu uzavrel zástupca, potom ide o oprávnený záujem Správcu alebo tretej strany);
 2. aby sme s vami mohli komunikovať (prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) ohľadom uzavretia a plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, v rozsahu, v akom je potrebné zmluvu s vami uzavrieť alebo plniť (právne základ: čl. 6.1 b. GDPR);
 3. aby sme s vami mohli komunikovať (prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) na iné účely, ako sú tie, ktoré sú uvedené vyššie v bode b), čo je oprávnený záujem Správcov alebo tretej strany (právny základ: článok 6.1. f. GDPR) );
 4. na splnenie zákonných povinností uložených Správcom, ktoré okrem iného vyplývajú z z daňových a účtovných predpisov (právny základ: článok 6.1.c. GDPR);
 5. na vybavovanie sťažností týkajúcich sa poskytovania služieb, ktorých ste zmluvnou stranou a ktoré sú nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy s vami (právny základ: článok 6.1.b. GDPR);
 6. za účelom zabezpečenia riadneho fungovania webovej stránky a zlepšenia ponuky Správcov (v tejto súvislosti Správcovia používajú okrem iného súbory cookies), čo je oprávnený záujem Správcov alebo tretej strany (právny základ: článok 6.1.f GDPR);
 7. za účelom vykonávania priameho marketingu, napríklad informovania o ponukách, akciách, vrátane rekalibrácie, uskutočňovania prieskumov elektronicky (prostredníctvom e-mailu alebo iných komunikačných kanálov), telefonicky a poštou, čo je oprávnený záujem Správcov alebo tretej strany (právny základ: článok 6.1.f. GDPR);
 8. za účelom vykonávania interných analýz, auditov, podávania správ a iných interných postupov Správcov, čo je oprávnený záujem Správcov (článok 6.1.f. GDPR);
 9. na určenie, uplatnenie nárokov alebo obranu proti nárokom, čo je oprávnený záujem Správcov alebo tretej strany (právny základ: článok 6.1.f. GDPR).

 

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje môžu byť odovzdané nasledujúcim subjektom:

 1. subjekty spracúvajúce osobné údaje v mene Správcov, t. j. dodávatelia IT systémov alebo subjekty poskytujúce IT služby, subdodávatelia, subjekty poskytujúce poradenské, platobné, právne, účtovné, audítorské alebo kuriérske služby a úverové inštitúcie alebo banky;
 2. subjekty vykonávajúce verejné úlohy alebo konajúce v mene orgánov verejnej správy v rozsahu a na účely vyplývajúce z ustanovení zákona.

 

PREVOD OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

V prípade používania marketingových analytických nástrojov tretích strán (napr. Google Analytics) môžu byť osobné údaje odosielané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, čo platí tak pre krajiny, pre ktoré Komisia zistila primeranú úroveň ochrany, ako aj pre krajiny, pre ktoré nebola zistená primeraná úroveň ochrany.ochranné opatrenie. Správcovia vykonávajú opatrenia na zachovanie zaistenie bezpečnosti a dôvernosti vašich osobných údajov, a najmä, ak je to potrebné, bude zahŕňať vhodné štandardné zmluvné doložky a bude uplatňovať vhodné technické opatrenia na ochranu údajov. Za účelom získania dodatočných informácií o situáciách, v ktorých dochádza k odosielaniu údajov a aplikovaných bezpečnostných opatreniach, môžete kontaktovať Správcov na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

 

DOBA UKLADANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie vyššie uvedených účelov, t.j.:

 1. na realizáciu zmlúv, ktorých ste zmluvnou stranou, na vymáhanie nárokov alebo na obranu proti nárokom vyplývajúcim zo zákonných alebo zmluvných záväzkov voči vám;
 2. uskutočňovať priamy marketing elektronickými prostriedkami (prostredníctvom e-mailu alebo iných komunikačných kanálov vrátane používania súborov cookie), telefonicky alebo klasickou poštou (vo forme listu), kým nevznesiete námietku;
 3. li>

 4. na takú dobu a v rozsahu, v akom povinnosť jej uchovávania vyplýva z ustanovení zákona. Vaše osobné údaje spracúvané za účelom poskytovania služby budú uchovávané až do vykonania služby a spracúvané za účelom preukázania, stíhania alebo obrany proti nárokom – do uplynutia platnosti nárokov.

 

VAŠE PRÁVA

 1. V prípadoch a za podmienok stanovených v GDPR máte právo na prístup k svojim údajom a právo na opravu (opravu) vašich osobných údajov, ak sú údaje nesprávne alebo neúplné, alebo právo na vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo prenos osobných údajov údaje.
 2. Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, môžete proti takémuto spracúvaniu osobných údajov kedykoľvek namietať z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie.
 3. Voči spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek namietať prostredníctvom klasickej pošty (t. j. listom), e-mailom alebo telefonicky. Po vznesení námietky okamžite prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na marketingové účely.
 4. Máte tiež právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ak zistíte, že spracúvanie vašich osobných údajov Správcami porušuje ustanovenia o ochrane osobných údajov.

V Poľsku:

Kancelária predsedu Úradu na ochranu osobných údajov (PUODO):

Stawki 2, 00-193 Varšava

V Českej republike:

Úrad na ochranu individuálnych údajov

por.-plk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

V rámci Slovenska:

Úrad na ochranu individuálnych údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

V Nemecku:

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

husarenstr. 30, 53117 Bonn

 

ZAUTOMATICKÉ SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A PROFILOVANIE

  Osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania, uvedeného v čl. 22 sek. 1 a 4 GDPR.

 

POVINNOSŤ POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Na uzavretie alebo plnenie zmluvy: spracovanie vašich údajov je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy s nami, vrátane komunikácie vo vyššie uvedenom rozsahu. Ak tieto údaje neposkytnete, zvyčajne budeme musieť odmietnuť uzavretie zmluvy vrátane poskytnutia služby.
 2. Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu: poskytovanie vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu na niektoré účely (napr. na marketing) opísané vyššie je dobrovoľné, v niektorých prípadoch však môže byť nevyhnutné na ich realizáciu. (napr. na zisťovanie, uplatňovanie nárokov alebo obranu proti nárokom).

 

ZDROJ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo väčšine prípadov získavame vaše osobné údaje priamo od vás, napríklad keď od vás dostaneme vyplnený kontaktný formulár alebo keď kontaktujete Správcu telefonicky alebo e-mailom. Vaše osobné údaje sa zhromažďujú aj v rámci registrácie účtu a pri realizácii objednávok. Vaše osobné údaje môžu byť zahrnuté aj v systémových protokoloch a súboroch cookie.

 

ZMENA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Akékoľvek zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov budú zverejnené na našej webovej stránke a budú platiť len do budúcnosti, o čom budete informovaní prostredníctvom príslušnej správy na webovej stránke https://skalibrujtv.pl/.